Ο Όμιλος M.O.Θ.Μέλη του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης (Μ.Ο.Θ.)

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του ΔΣ θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την 60η ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης.

Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Δεν απαιτείται πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών του σωματείου στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει 1η έως 8η νίκης σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 1η έως 3η νίκη σε μεσογειακούς και βαλκανικούς αγώνες ή  1η έως 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Εξαιρετικά μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου χωρίς δικαίωμα ψήφου με απόφαση του ΔΣ η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό.